Lichtkrant
Altijd circa 180 Dealer occasions op voorraad. Auto's worden geleverd met een Afleverbeurt, NU OOK SPOTREPAIR / UITDEUKEN ZONDER SPUITEN MAAK SNEL EEN AFSPRAAK !!

Privacy Policy

Autobedrijf Moes Cars hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Autobedrijf Moes Cars houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Autobedrijf Moes Cars zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via deze contactgegevens:

Autobedrijf Moes Cars
Nijverheidsstraat 10
3133 ER Vlaardingen
info@moescars.nl
T 010-2341021

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Autobedrijf Moes Cars

verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het aangaan van overeenkomsten in de meest algemene zin.
 • Het verstrekken van overeenkomsten voor autoverhuur doeleinden

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf Moes Cars de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW gegevens
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geboorte datum
 • Bankrekeningnummer
 • Voertuiggegevens

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de hierboven beschreven doeleinden:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn:

Autobedrijf Moes Cars bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Door het gebruik van extern gehoste en beveiligde servers bent u optimaal verzekerd van de bescherming van uw gegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.